1. Podstawowe dokumenty:
    1. Statut SP 1 (obowiązuje od 29.11.2017)
    2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania dla klas IV-VIII
    3. Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej
    4. Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania
  2. Programy:
    1. Program wychowawczo-profilaktyczny SP 1
  3. Regulaminy i zasady:
    1. Regulamin organizacji wycieczek,
    2. Regulamin dyżurów,
    3. Zasady pełnienia opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia w szkole...,
    4. Zasady pełnienia opieki nad uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych...
    5. Regulamin wolontariatu.
    6. Procedury postępowań...
    7. Regulamin usługi Office 365 dla Uczniów i Nauczycieli. Załącznik Nr 1 - zgoda.
  4. Podręczniki:
    1.  Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  5. Inne:
    1. Ochrona danych osobowych,
      1. Regulamin sieci szkolnej.
      2. Regulamin pracy z komputerem.
      3. Instrukcja obsługi systemu informatycznego przetwarzania danych osobowych.
      4. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
      5. Oświadczenie pracownika.
      6. Upoważnienie pracownika.
      7. Formy naruszeń bezpieczeństwa.
      8. Raport z naruszenia zabezpieczeń.
      9. Raport o sytuacji naruszenia.
      10. Wniosek o udostępnienie danych.
      11. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
      12. Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.
      13. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
      14. Procedura funkcjonowania szkoły w okresie COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.
      15. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w okresie COVID-19.
      16. Procedura postępowania w wypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.
      17. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły - aneks.