1. Podstawowe dokumenty:
  1. Statut SP 1 (obowiązuje od 29.11.2017)
  2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania dla klas IV-VIII
  3. Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej
  4. Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania
 2. Programy:
  1. Program wychowawczo-profilaktyczny SP 1.
 3. Regulaminy i zasady:
  1. Regulamin organizacji wycieczek,
  2. Regulamin dyżurów,
  3. Zasady pełnienia opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia w szkole...,
  4. Zasady pełnienia opieki nad uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych...
  5. Regulamin wolontariatu.
  6. Procedury postępowań...
  7. Regulamin usługi Office 365 dla Uczniów i Nauczycieli. Załącznik Nr 1 - zgoda.
 4. Podręczniki:
  1.  Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 5. Inne:
  1. Ochrona danych osobowych,
   1. Regulamin sieci szkolnej,
   2. Regulamin pracy z komputerem,
   3. Instrukcja obsługi systemu informatycznego przetwarzania danych osobowych,
   4. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
   5. Oświadczenie pracownika
   6. Upoważnienie pracownika,
   7. Formy naruszeń bezpieczeństwa,
   8. Raport z naruszenia zabezpieczeń,
   9. Raport o sytuacji naruszenia,
   10. Wniosek o udostępnienie danych,
   11. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
   12. Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw,
   13. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.