Zapraszam!

 Urząd Regulacji Energetyki zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym Skąd się bierze prąd”. Celem Konkursu jest promocja tematyki związanej z energią elektryczną oraz poznanie skojarzeń młodzieży związanych z szeroko pojętą energetyką. Jesteśmy ciekawi co młode pokolenie rozumie pod pojęciem „źródła energii”. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać jedną pracę tradycyjnymi technikami plastycznymi, obrazującą jakie jest jego wyobrażenie o źródłach energii elektrycznej.

Technika wykonania prac:
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną 
techniką plastyczną, np. ołówek, farby plakatowe,  akwarelatempera, pastele suche, pastele olejne, kredki, grafika, collage, na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. 

Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć do organizatora:
 wypełniony formularz „Metryczka pracy plastycznej” (załącznik nr 1), 

 oświadczenie zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 2), 

 zgodę rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 3), 

 zgodę na wykorzystywanie pracy (załącznik nr 4). 

Wszystkie informacje na stronie URE.

Prace należy składać do 12 października 2021 r. (koordynator konkursu nauczyciel plastyki).